Thứ Sáu , Tháng Bảy 30 2021
Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật tài chính / Quy định hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng
Các hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

Quy định hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

Luật số 47/QH10/2012  của Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng đã quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng như sau:

Thứ nhất: Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Thứ hai: Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thứ ba:  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thứ tư: Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thứ năm:  Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.

Thứ sáu: Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664